The Epidemiology of Malaria in Humera. NW Ethiopia